ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОМ «МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Автор(и)

  • Людмила Шевченко

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-56-161-172

Ключові слова:

педагогічні умови; морфологічний аналіз; інноваційна педагогічна діяльність; майбутні вчителі; освіта в умовах пандемії

Анотація

Нові тенденції освітнього процесу, впровадження онлайн, дистанційних, змішаних та
гібридних форм навчання в умовах пандемії спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, потребують
аналізу, розроблення та впровадження педагогічних умов підготовки вчителів у педагогічних
закладах вищої освіти, що будуть враховувати інноваційні умови майбутньої професійної
діяльності.
У статті за методом експертних оцінок «Морфологічний аналіз» визначено педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності та проведено порівняння
результатів дослідження здійсненого впродовж 2017 р. й у вересні 2020 р. Емпіричну базу
дослідження склали у 2017/2020 роках 40/112 викладачів педагогічних закладів вищої освіти України та 43/26 вчителів закладів загальної середньої освіти та закладів професійної (професійно-
технічної) освіти.

З числа емпіричних методів у дослідженні використовувалося анкетування «Застосування
інноваційних технологій в освіті» та метод експертних оцінок «Морфологічний аналіз».
Використання морфологічного аналізу дозволило за рахунок поділу комплексної проблеми, яку не
можливо опрацювати формальними математичними методами, каузальним та імітаційним
моделюванням, на частини, структурувати та дослідити загальну сукупність взаємовідносин, та
запропонувати практичні рішення для реалізації кожної з педагогічних умов.
Визначені педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності
представляють системну єдність. Реалізація комплексу педагогічних умов, які схарактеризовано у
2017 р. й у вересні 2020 р. заснована на переосмисленні основних напрямів організації роботи та
проектування професійно орієнтованого освітнього середовища педагогічного ЗВО, взаємозв’язку
готовності до інноваційної педагогічної діяльності на різних рівнях та інноваційної компетентності
майбутніх учителів. Застосування методу експертних оцінок «Морфологічний аналіз» дозволило
нам дійти висновку, що здійснення освітнього процесу в умовах пандемії, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, змінило акценти із стимулювання пізнавальної діяльності студентів
засобами інформаційно-комунікаційних технологій на підготовку майбутніх учителів до
застосування цифрових технологій в освітньому процесі; із застосування контекстного підходу в
процесі підготовки майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності на упровадження
електронного навчання у контексті майбутньої професійної діяльності та організацію освітнього
процесу за технологією змішаного навчання.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Людмила Шевченко

    доктор педагогічних наук, доцент,
    професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
    Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Policy brief: Education during Covid-19 and beyond. Electronic resource.. Available:

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-

_and_education_august_2020.pdf. Sept. 21,2020.

Бабанский, Ю. К. Избранные педагогические труды. М. : Педагогика, 1989. 560 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки. ред.-упоряд. А. В. Семенова.. Одеса: Пальміра, 2006. 272 с.

Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 376 с.

Высоцкий, С. В. “Структура психолого-педагогический условий формирования поисково-творческой

направленности личности в процессе обучения”, Науковий вісник Південноукраїнського державного

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. Одеса, 1999. Вип. 8-9. С. 90-94.

Мельніченко, В. В. “Система організаційно-педагогічних умов управління професійно-технічним

училищем сільськогосподарського профілю в соціології освіти”, Наукові праці. 2002. Вип. 7. Т. 20.

Електронний ресурс.. Доступно: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2002_7/7-

pdf. Черв. 11,2020.

Блажко, Л. В. “Організаційно-педагогічні умови використання аудіо-візуальних засобів навчання

викладачами інститутів післядипломної освіти”. Електронний ресурс.. Доступно:

http://tme.umo.edu.ua/docs/6/11blappe.pdf.Черв. 11,2020.

Zwicky, F. Morphological Astronomy. Berlin: Springer; Softcover reprint of the original 1st ed. 1957 edition

(June 1, 2012). 299 р.

Ritchey, T. “General morphological analysis as a basic scientific modelling method”, Technological Forecasting

and Social Change. Vol. 126, January 2018. P. 81-91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.05.027.

Грабовецький, Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монограф.

Вінниця : ВНТУ, 2010. 171 с.

Шевченко, Л. С. “Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної

педагогічної діяльності” : дис. докт. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2019. 703 с.

Бартків, О. “Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності”, Проблеми підготовки сучасного

вчителя. No 1. 2010. С. 52-58.

Дичківська, І. “Готуємо педагогів до інноваційної діяльності”, Заступник директора школи. 2015. No7.

С. 4-12.

Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності : теорія і практика : кол. монограф.

/ авт. кол. : О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна та ін. К., 2016. 258 с.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-23

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОМ «МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ». (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 161-172. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-56-161-172

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають