РОЛЬ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ДИДЖИТАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-5-22

Ключові слова:

цифрове освітнє середовище, структура та властивості цифрового освітнього середовища, цифрова культура студента, цифрові компетентності, цифрові навички

Анотація

Стаття присвячена теоретичним та прикладним аспектам педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку студентів в умовах цифрового освітнього середовища (ЦОС) закладу вищої освіти (ЗВО). Метою статті є аналізування підходів до визначення сутності та змісту феномена ЦОС ЗВО, характеристика педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку студентів з урахуванням цього типу середовища (зміст і напрями, етапи, технології). Розкрито поняття цифрової культури студентів педагогічного університету. Розглянуто структуру та властивості ЦОС, що сприяють формуванню цифрової культури здобувачів освіти. Вивчення ЦОС ЗВО здійснюється за допомогою теоретичного аналізу сучасних досліджень із цієї проблематики. Під час цього розглядаються структура, компоненти, функції цього типу середовища, їх вплив на розвиток студентів ЗВО. Методологічною основою дослідження педагогічного супроводу студентів в умовах ЦОС ЗВО слугували діяльнісний, особистісно орієнтований, компетентнісний підходи. Проведене дослідження дозволило уточнити можливості ЦОС. Ґрунтуючись на особистісному практичному досвіді, консультативній, профорієнтаційній, розвивальній та інших видах діяльності, автори статті узагальнили та проаналізували позанавчальні формати інформаційнокомунікативних технологій (ІКТ) під час супроводу особистісно-професійного розвитку студентів ЗВО. Встановлено, що ЦОС ЗВО може бути основою для вдосконалення та інтенсифікації процесу педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку здобувачів освіти.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Гуревич Роман Семенович

  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Коношевський Леонід Леонідович

  кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Коношевський Олег Леонідович

  кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри алгебри і методики викладання математики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Кобися Володимир Михайлович

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Люльчак Світлана Юріївна

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Базелюк О. В. Формування цифрової культури педагогічних працівників у закладах професійної освіти. Вісник післядипломної освіти. Випуск 6(35). «Серія «Педагогічні науки». С. 23–36.

Биков В. Ю. Відкрита освіта в Єдиному інформаційному освітньому просторі. Педагогічний дискурс: зб. наукових праць, ХГПА. 2010. Вип. 7. С. 30-35.

Гаврілова Л. Г., Воронова Н. С. Цифрова культура як феномен сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2017. Вип. 48. С. 21–34.

Гнатюк В. В., Горицька О. В., Матвійчук А. В. Роль адаптивно-цифрового середовища закладу вищої освіти у формуванні професійної компетентності студентів. Педагогічна освіта: теорія і практика. Випуск 31. (2-2021). С. 225–237.

Гуревич Р. С., Кобися В. М., Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л., Опушко Н. Р., Драчук М. І. Електронна (дистанційна) освіта і заочне навчання: точки дотику, проблеми, перспективи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. Випуск 66. С. 14–30.

Гуревич Р. С., Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л., Опушко Н. Р., Герасименко Н. В., Слободянюк А. А. Інформаційно-освітній портал як засіб поліпшення теоретичної підготовки студентів педагогічних ЗВО. Moderní aspekty vědy: XXX. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. С. 145–170.

Гуревич Р. С., Кулик А. Я., Остапенко Е. М. Інформаційна культура майбутніх лікарів: використання математичного моделювання: монографія. Вінниця: ТВОРИ, 2023. 216 с.

Гуревич Р., Бойчук В., Коношевський Л., Коношевський О., Костенко Н. Використання інноваційних технологій у навчальному процесі. Молодь і ринок. 2023. № 5(213). С. 18–23.

Гуревич Р., Коношевський Л., & Опушко Н. Цифровізація освіти сучасного суспільства: проблеми, досвід, перспективи. Освітологічний дискурс. 2022. № 3-4(38-39). С. 22–46.

Гуревич Р., Коношевський Л., Коношевський О., Опушко Н., Драчук М. Цифрові грамотність, компетентність, технології – точки дотику в освітньому процесі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки ; гол. ред. О. В. Діденко. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2023. № 1(32). С. 63–86.

Зінчина О. Б. Цифрова культура викладачів та студентів сучасного університету. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends. Oxford, United Kingdom. June23, 2023. P. 167–171.

Лазаренко Н. І. Структурні компоненти інформаційної культури викладача педагогічного вищого навчального закладу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка та психологія. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016. Вип. 47. С.18–23.

Спірін О.М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою : монографія. Житомир : Вид-во Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 2007. 300 с.

Цідило І. E-Learning: понятійно-категорійний аналіз. Молодь і ринок. 2011. № 12 (83). С. 25–29.

Чехратова О. А. Використання google forms для проведення поточного і підсумкового контролю на заняттях з іноземної мови. Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 21-22 червня 2022 р. ред. кол.: Карташова Л. А. (голов. ред.), Антощук С. В. (технічний редактор).. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. С. 123–126.

Scott C. The Futures of Learning 3: What kind of pedagogies for the 21st century? UNESCO Education Research and Foresight. Paris. Вилучено з: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf).

Завантаження

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

РОЛЬ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ДИДЖИТАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 5-21. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-5-22

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>