АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

 • Світлана Литвинова
 • Наталія Водоп’ян

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-19-28

Ключові слова:

Дистанційна форма навчання, теорії дистанційного навчання

Анотація

Мета статті полягає в здійсненні аналізу підходів до реалізації теоретичних концепцій
зарубіжних авторів для організації дистанційної форми навчання в закладах загальної середньої освіти
України.
Зарубіжні вчені за останні десятиріччя запропонували багато теорій дистанційного навчання, на зміст
яких впливали суспільство, політика, економіка та технології. Теоретичні концепції розбігаються,
утворюючи декілька напрямів. Основними з яких є: теорія автономії та незалежності, теорія
індустріалізації викладання, теорія взаємодії та комунікації, теорії дистанційного навчання.
Прихильники теорії автономії і незалежності наполягають на автономному, асинхронному принципі
навчання студентів в дистанційному режимі, при якому діалог між викладачем і отримувачем знань
відсутній. Одним з них є Чарльз А. Ведемейєр, розробник теорії, яка стала відомою як відкрита та
дистанційна освіта. Автор теорії індустріалізації навчання О. Петерс розглядає дистанційну форму
навчання як продукт індустріальної епохи і, стверджуючи, що навчання на відстані неможливо
проаналізувати з точки зору загальноприйнятої дидактики, визначає іншу основу для аналізу -
порівняння з індустріальним виробництвом товарів. О. Петерс запропонував використання економічної
та індустріальної теорії для аналізу дистанційної форми навчання, надав освітній термінології
індустріальне визначення. На відміну від О. Петерса, прихильники теорії взаємодії та комунікації Б.

Холмберг, Дж. Беет, Д. Сьюарт наголошували на важливості психолого-педагогічних та інформаційно-
технологічних аспектів в процесі взаємодії вчителя та учня під час дистанційного навчання.

В статті розглянуто дистанційну форму навчання в закладах загальної середньої освіти як складник
цифрової трансформації освіти; узагальнено результати аналізу підходів до реалізації теоретичних
концепцій зарубіжних авторів з організації дистанційної форми навчання. Проведено аналіз можливостей
реалізації теоретичних концепцій в закладах загальної середньої освіти України.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Світлана Литвинова

  доктор педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи
  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
  Національної академії педагогічних наук України,
  м. Київ, Україна

 • Наталія Водоп’ян

  аспірант, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
  Національної академії педагогічних наук України,
  м. Київ, Україна

Посилання

Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІІІ Всеукр. електронної наук.-практ.

конф., 27 вересня 2018 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С.В.Антощук, Т.І. Сябрук].

– К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2018. – 166 c.

Гуржій А.М., Глазунова О.Г., Волошина Т.В. Цифровий навчальний контент для системи відкритої освіти:

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,

теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. Випуск 55. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2020.

с.

Пилаєва Т.В. До питання про історію розвитку теорій дистанційного навчання Педагогіка формування

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов.

ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2012.

Штефан Л. А., Борзенко О. П. Ш90 Особливості організації дистанційного навчання студентської молоді

в Канаді : ретроспективний аналіз : монографія / Л. А. Штефан, О. П. Борзенко. – Х.: ХНАДУ, 2015. –

с.

Delling R.M. Briefwechsel als Bestandteil und Vorlaufer des Fernstudiums (Ziff papiere19). – Hagen: Fernuniversitat (ZIFF), 1978. – 38 p. Режим доступу: https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/receive/mir_mods_00000292

Шуневич Б.І. Порівняльний аналіз зарубіжних теорій дистанційного навчання. // Вісник

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Серія «Педагогіка і психологія». – Дніпро, 2012.

-No2. – С. 106-108

Peters O. Theoretical aspects of correspondence instruction’, in O. Mackenzie and E.L. Christinsen (eds) The

Changing World of Correspondence Study, University Park, Pa. and London: Pennsylvania State University. –

– P. 19–34. Режим доступу: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED041214.pdf

Holmberg B. The sphere of distance-education theory revisited (ERIC Document Reproduction Service No/ ED

578), 1995.

Holmberg B. “Guided didactic conversation in distance education” in D.Sewart, D. Keegen, B.Holmberg (eds):

Distance Education: international Perspectives. – London, 1983.

Шуневич Б. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕОРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів: Вид-во

ЛДУ БЖД, 2015. – No 12. – С. 275.

Литвинова С.Г. Напрями цифрової трансформації освітнього процесу закладів загальної середньої освіти

України Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті: зб. Матеріалів ІІ

Міжнародної науково-практичної конференції в рамках Міжнародного освітнього форуму «Цифрова

трансформація освіти» / упоряд. Н. А. Басараба ; за ред. А. Л. Черній, І. В. Вєтрова, В. С. Безрученка. –

Рівне : РОІППО, 2020. – С. 33-35.

Шиліна Г.А. Методика дистанційного навчання української мови учнів основної школи. Дисертація на

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. -Київ, 2016. -Режим доступу: Microsoft Word -

Шиліна_Г_А_Дисертація.pdf

Завантаження

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 19-28. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-19-28

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають