ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

 • Гуревич Роман
 • Галина Гордійчук
 • Леонід Коношевський
 • Олег Коношевський
 • Віктор Соловей

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-65-5-20

Ключові слова:

інформація; інформаційні ресурси; інформаційно-комунікаційні технології; знання; майбутній учитель; професійна підготовка; педагогічний експеримент

Анотація

В статті проаналізовано поняття «інформаційні ресурси» (ІР) та висвітлено проблеми
використання їх у професійній підготовці майбутніх учителів. ІР – це, перш за все, джерело
відповідним чином організованої інформації, ресурс у вигляді запасу, який можна використати в
разі потреби, засіб, можливість, якими можна скористатися в разі необхідності.

З кожним роком навчання у педагогічних закладах вищої освіти (ЗВО) дедалі більше варіюється в
залежності від напряму, за яким здійснюється підготовка вчителя. З одного боку, це зумовлено
тенденціями інформатизації суспільства, з іншого, – розвитком, спеціалізацією й ускладненням
інформаційно-комунікаційних технологій, з третього боку, – профілізацією навчання в закладах
загальної середньої освіти та ЗВО. Крім того варто відзначити ще одну виявлену проблему: у
педагогічних ЗВО системність у розробленні, накопиченні та практичному використанні ІР. ІР є
організаційним, комплексом, що поєднує в собі зміст навчальної дисципліни та педагогічні
прийоми її засвоєння в системі комп’ютеризованих форм освітньої роботи. Як правило, подібні
засоби ніяк не пов’язані між собою та невиправдано дублюють одну й ту саму інформацію, що
дуже часто призводить до проблем змістовного та методологічного характеру.
Очевидно, що вироблення теоретичних підходів до навчання майбутніх учителів з використанням
ІР та сервісів інформаційного освітнього середовища мають сприяти формуванню у випускників
педагогічних ЗВО потреби в системному застосуванні таких засобів та технологій у подальшій
професійній діяльності.
Експериментально доведено, що навчання майбутніх учителів з урахуванням особливостей
застосування ІР сприяє підвищенню ефективності підготовки майбутніх учителів, а також
їхнього навчання до майбутньої професійної діяльності в умовах інформаційного освітнього
середовища.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Гуревич Роман

  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України,
  директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Галина Гордійчук

  кандидат педагогічних наук, доцент, заступниця директора Навчально-наукового інституту педагогіки,
  психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Леонід Коношевський

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Олег Коношевський

  кандидат педагогічних наук,
  завідувач кафедри алгебри і методики викладання математики,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Віктор Соловей

  кандидат педагогічних наук,
  доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

А. В. Гриньов, О. А. Компанієць. Знання як основний ресурс сучасної економіки. Академічний огляд.

No 1 (32). С. 16–22.

Р. С. Гуревич, Г. Б. Гордійчук, М. Ю. Кадемія та ін. Інформаційно-освітній портал у підготовці

майбутніх учителів : монографія / за ред. доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена

НАПН України Гуревича Р. С. Вінниця : НіланЛТД, 2017. 416 с.

О. Д. Довгань. Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття. Інформація і право. 2015.

No 3(15). С. 85–91.

Доктрина інформаціологічного розвитку людства у ХХІ столітті ; за редакцією Ю. М. Воронцова,

І. Й. Юзвішин. Луганськ, 2001. 51 с.

М. Г. Коляда. Інформаційна культура економіста в умовах ринкової економіки. Педагогіка і психологія.

No 2. С. 73–80.

Т. А. Костецька. Інформаційне право України. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 170 с.

В. Г. Кремень. Модернізація освіти в контексті інноваційних тенденцій розвитку суспільства. Проблема

освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : Зб. матеріалів Міжн.

науково-практичної конференції. 22-24 квітня, 2009 р. Київ-Житомир / За ред. В. Кременя,

Т. Левовицького, С. Сисоєвої. Київ: КІМ, 2009. С. 24–36.

В. П. Кубко. Інформаційні ресурси. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.020105 –

документознавство та інформаційна діяльність денної та заочної форм навчання. Одеса: ОНПУ, 2007.81 с.

А. О. Малюкіна. Cутність поняття «знання» та його види. Сучасні проблеми управління підприємствами:

теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. С. 58–61.

А. О. Малюкіна. Теоретичні основи ринку знань та класифікація знань. Економіка і суспільство. 2018.

Випуск 14. С. 720–724.

Е. М. Остапенко. Формування інформаційної культури майбутнього лікаря засобами математичного

моделювання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2021. 279 с.

Я. М. Пилинський. Інформаційно-телекомунікаційні технології і сучасна освіта: співдружність чи

конкуренція. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми,

перспективи. Зб. наук. пр. Ч. 1 / за редакцією М. М. Козяра та Н. Г. Ничкало. Львів : ЛДУ БЖД, 2009.

С. 106–109.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року No 2658-XII. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/

laws/show/2657-12/ed20110106 (дата звернення 30.09.2022).

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 1998 р. Відомості Верховної Ради України

(ВВР). 1998. No 27–28. Ст. 181.

Олег Сидоренко. Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин. Підприємство, господарство і право. 2018. No 4. С. 173–182.

Я. Б. Сікора Використання методів управління знаннями для організації електронного навчання.

Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 61. No 5. С. 162–174.

Філософський енциклопедичний словник / За заг. Ред. В. І. Шинкарука. Інститут філософії

ім. Г.С. Сковороди НАН України, Київ: Абрис, 2002. 742 с.

І. С. Чиж. Україна: шлях до інформаційного суспільства. Київ: Либідь, 2005. 119 с.

R. Barnett. Reconfiguring the University. Higher Education Reformed / Ed. by Peter Scott. London and New

York : Falmer Press, 2000. P. 114–129.

T. H. Davenport, L. Prusak. Working Knowledge. Harvard Business School Press, Cambridge, MA, 1998. 135 р.

T. H. Davenport, L. Prusak Working Knowledge: How Organizations Manage What they Know. Harvard

Business School Press Boston, 2000. 240 p.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 5-20. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-65-5-20

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>