ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

 • Гуревич Роман Семенович
 • Гордійчук Галина Борисівна
 • Коношевський Леонід Леонідович
 • Коношевський Олег Леонідович
 • Кусій Мирослава Ігорівна
 • Драчук Маряна Іванівна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-69-14-35

Ключові слова:

електронне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, інформатизація освіти, змішане навчання, самостійна робота

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню можливості та доцільності в умовах трансформації освіти переходу на масовий формат змішаного навчання. Матеріал статті заснований на результатах теоретичного аналізу інформаційних джерел, узагальнення та концептуального синтезу, а також результатах онлайн-опитування щодо готовності майбутніх учителів до змішаного навчання. Автори узагальнюють досвід масового переходу на навчання, що виник в умовах пандемії, війни росії з Україною з використанням цифрових платформ, сервісів і ресурсів. Дається оцінка основних труднощів і суперечностей, що проявилися у цей період і пов’язані з переосмисленням основних педагогічних понять (самоорганізація навчання, самостійність, уміння в цифровому суспільстві, мотивація навчання, навчальний зміст та ін.). Подано авторське педагогічне розуміння феномена цифрового освітнього середовища з позиції відносного підходу. Зроблено висновок про неможливість перенесення моделі традиційного навчання у цифрове середовище. Обґрунтовується думка про змішане навчання як рух у напрямі зміни та перетворення масової педагогічної практики. Позначено специфіку змішаного навчання та функцій майбутніх учителів у ньому. Наведено результати експериментального дослідження, що свідчать про незначну психологічну та технічну готовність майбутніх учителів до змішаного навчання. Сформульовано гіпотезу про дидактичну закономірність у змішаному навчанні між внутрішньою освітньою мотивацією, самостійністю та відповідальністю в навчанні. Наголошується на його можливості в адаптації освіти до специфічних умов цифрового суспільства, а також ризики, серед яких найбільш значущою є загроза необдуманого та педагогічно неосмисленого впровадження цифрових технологій. Результатом використання моделі змішаного навчання є підвищення якості знань здобувачів освіти і розвиток їхньої здатності навчатися самостійно.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Гуревич Роман Семенович

  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України,
  директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Гордійчук Галина Борисівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, заступниця директора
  Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Коношевський Леонід Леонідович

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Коношевський Олег Леонідович

  кандидат педагогічних наук,
  завідувач кафедри алгебри і методики викладання математики,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Кусій Мирослава Ігорівна

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  доцент кафедри прикладної математики та механіки,
  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  м. Львів, Україна

 • Драчук Маряна Іванівна

  кандидат педагогічних наук,
  старший викладач кафедри біофізики,
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
  м. Львів, Україна

Посилання

Биков В. Ю. Хмарна комп’ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток

організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів. Теорія і практика управління

соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія / Щоквартальний науковопрактичний журнал 1’2013. С. 81.

Бугайчук К. Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес

вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Том 54. № 4. С. 1–18.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел.. Київ ; Ірпінь:

ВТФ “Перун”, 2002. 1440 с.

Гуревич Р. С., Коношевський О. Л. Самостійна робота майбутніх учителів математики: використання

засобів мультимедіа / за ред. проф. Р. С. Гуревича : монографія. Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. 232 с.

Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та в педагогічному

університеті. Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Педагогіка. 2005.

№ 6. С. 17–24.

Закон України Про Національну програму інформатизації від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР //

Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27. ст. 20. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/74/98-вр.

(дата звернення 29.8.2022).

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : термінологічний словник. Львів:

Вид-во «СПОЛОМ», 2009. 260 с.

Касьян С. П. Особливості відображення інформації в електронних освітніх ресурсах. Вісник

післядипломної освіти. «Серія «Педагогічні науки». 2021. Вип.16 (45). С. 128–139.

Кобися А. П. Інформаційне освітнє середовище як платформа для реалізації змішаного навчання у вищих

навчальних закладах. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 57, № 1. С. 75–82.

Коменський Я. А. Велика дидактика. Закони добре організованої школи. Коваленко Є. І., Бєлкіна

Н. І. Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і

науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. Київ : Центр учбової літ-ри, 2006. С. 155–185.

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні // Інститут соціальної та політичної психології

Національної академії педагогічних наук України URL : http://www.ispp.org.ua/news (дата звернення

01.2023).

Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства.

Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2006. № 6. С. 4–8.

Кухаренко В. М. Змішане навчання. Вебінар. URL : http://www.wiziq.com/ online-class/2190095-intelblended. (дата звернення 09.11.2021).

Кухаренко В. М., Березенська С. М., Бугайчук К. Л., Олійник Н. Ю., Олійник Т. О., Рибалко О. В.,

Сиротенко Н. Г., Столяревська А. Л. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / за ред.

Кухаренка В. М. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : навч. посіб. : У 3 ч. / за ред. М. І. Жалдака. Київ :

Навчальна книга, 2004. Ч. 1 : Методика навчання інформатики. 246 с.

Наказ МОНУ від 01.10.2012 р. № 1060 «Про затвердження положення про електронні освітні ресурси».

URL : https://zakononline.com.ua/documents/show/338608___631558. (дата звернення 20.12.2022).

Нестеренко С. А. Поняття «педагогічної технології» у парадигмі освітньої діяльності. Наукові записки

НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2021. № 2. С. 27–35.

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/ zmyshene%20navchanny/

zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf. (дата звернення 17.8.2022).

Ткачук Г. В. Змішане навчання та особливості використання ротаційної моделі у навчальному процесі.

Інформаційні технології в освіті. 2017. № 4 (33). C. 143–156.

Шевченко Л. С. Розвиток поняття «педагогічні технології» в педагогічній науці та практиці. Сучасні

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,

досвід, проблеми. 2013. № 36. С. 484–490.

Akkoyunlu B., Soylu M. Y. A Study on Students’ Views About Blended Learning Environment. Hacettepe

University, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technology, Ankara,

Turkey. 2006. 221 р.

Brodde‐Lange K., Verhein‐Jarren A. News im Netz. Sprache in On-line‐Medien am Beispiel von

Nachrichtentexten. Mediensprache und Frankfurt‐Main et al, Lang. 2001. P. 332–339.

Friesen Norm Report: Defining Blended Learning / Norm Friesen (August 2012). URL : http://goo.gl/XFtCv3.

(дата звернення 11.10.2022).

Kathleen M. Frankle Blended Learning: The Key to Successful Web-Based Training and Education. URL :

http://goo.g1/hWbR7z. (дата звернення 21.10.2022).

Moebs S., Weibelzahl S. Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises –

Outline of a Delphi Study. Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs held in conjuction

with the 1st European Conference on Technology Enhancing Learning Crete, Greece. 2006. P. 1-6.

Purnima V. Blended Learning Models. URL : http://www.learningcircuits. org/2002/aug2002/valiathan.html.

(дата звернення 06.11.2022).

What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software by Tim O'Reilly.

URL : http://www.oreilly.com/pub. (дата звернення 14.12.2022).

Harvi Singh and Chris. URL : https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/ f7d0e4f0bd4661998.

(дата звернення 02.12.2022).

Завантаження

Опубліковано

2023-09-14

Як цитувати

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 69, 14-35. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-69-14-35

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>