ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Автор(и)

 • Ірина Шахіна
 • Олена Подзигун
 • Анастасія Петрова
 • Галина Гордійчук

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-65-77

Ключові слова:

слова: цифровізація; цифровізація суспільства; цифровізація освіти; цифрова грамотність сучасного педагога; цифрова компетентність

Анотація

Висвітлюється питання цифровізації, цифровізації суспільства та освітнього середовища.
Досліджено, що цифровізація спрямована на забезпечення безперервності процесу навчання, а
також його індивідуалізацію на основі технологій просунутого навчання. Цифровізація освіти

безпосередньо залежить від рівня володіння цифровими технологіями педагога з метою їх
продуктивного застосування в освітній діяльності. Наведено схему системи цифрової освіти.
Управління цифровізацією в освітньому середовищі здійснюється за допомогою цифрового

маркетингу, спрямованого на організацію взаємодії з навчально-допоміжним персоналом, науково-
педагогічними працівниками, випускниками, студентами, абітурієнтами із застосуванням спектра

цифрових каналів комунікації; моніторингу змін щодо формування позитивного іміджу закладу;
стимулювання створення нових цифрових спільнот та інновацій; розробки персоналізованих
маркетингових матеріалів для цільових аудиторій. Розглянуто фактори, що впливають на цифрову
трансформацію закладів освіти. Встановлено, що одним із основних елементів цифровізації освіти
є цифрова грамотність, що визначається як набір знань та вмінь, які необхідні для безпечного та
ефективного використання цифрових технологій та ресурсів Інтернету. На основі аналізу різних
джерел виявлено, що на цифровій грамотності основується цифрова компетентність педагога, яка
визначається як готовність і здатність використовувати цифрові ресурси, застосовувати ПК,
мобільні пристрої та хмарні технології в освітньому процесі, а також створювати та ефективно
використовувати в освітньому процесі можливості цифрової освітньої системи та всіх її складових.
Принциповою відмінністю цифрової грамотності від цифрової компетентності є включення
компонента мотивації та відповідальності. Виділено типи навичок від яких залежить цифрова
грамотність та її складові. Перелічено основні компоненти цифрової компетентності педагогічних
працівників. Розглянуто та охарактеризовано рівні володіння педагогами цифровими
компетенціями: базовий, просунутий та професійний.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Ірина Шахіна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  м. Вінниця, Україна

 • Олена Подзигун

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  м. Вінниця, Україна

 • Анастасія Петрова

  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця,Україна

 • Галина Гордійчук

  кандидат педагогічних наук, доцент, заступниця директора Навчально-наукового інституту педагогіки,
  психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Жук Ю. О., Соколюк О. М. Характерні ознаки структури комп’ютерно орієнтованого навчального

середовища. Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука

/ Інститут засобів навчання АПН України. К. : Атіка, 2005. С. 100–109.

Digital Education Action Plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital age / Communication

From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee

and the Committee of the Regions, COM(2020) 624 final. Brussels, 30.9.2020. URL:

https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624/ (last access: 22.08.2021).

2030 Digital Compass: the European Way for the Digital Decade / Communication From the Commission to the

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the

Regions, , com/2021/118 final, Brussels, 9.3.2021. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/

?uri=CELEX%3A52021DC0118 (last access: 22.08.2021).

Краус К.М. Імперативи формування цифрової освіти в Україні. URL: http://dspace.puet.edu.ua/

bitstream/123456789/6059/1/%D0%9A%D1%80% D0% B0%D1%83%D1%81%20%D0 %9A.%D0%9C.pdf

Морзе Н.В., Кучеровська В.О., Смирнова-Трибульська Є.М. Самооцінювання рівня цифровізації

освітнього закладу за умов трансформації середньої освіти. Електронне наукове фахове видання «Відкрите

освітнє е-середовище сучасного університету», (8), 72-87. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.8

Биков В.Ю., Буров О.Ю. Цифрове навчальне середовище: нові технології та вимоги до здобувачів знань.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців, методологія,

теорія, досвід, проблеми : Збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2020. Вип. 55. С.11-22.

Гриценчук О. О. Стратегічні орієнтири розвитку інформаційних освітніх мереж ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ в

європейському контексті. URL: http://194.44.242.244/e-journals/ITZN/em1/content/06goonec.html

Gurevych, R. S., Shakhina, I. Y., & Podzygun, O. A. (2020). Google Сlassroom as an effective tool of smart

learning and monitoring of students’ knowledge in vocational schools. Information Technologies and Learning

Tools, 79(5), 59-72. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3651

Bykov, V. Y., & Leshchenko, M. P. (2016). Цифрова гуманістична педагогіка: актуальні проблеми

педагогічних досліджень у галузі використання ІКТ в освіті. Інформаційні технології і засоби навчання,

(3), 1-17. https://doi.org/10.33407/itlt.v53i3.1417

Гаврілова Л. Г., Топольник Я.В. Цифрова культура, грамотність, цифрова компетентність як сучасні

освітні феномени. URL: http://www.irbis_nbuv.gov.ua/bin/irbis_nbuv/cgiirbis_= 2&I21DBN=UJRN&P21

DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ITZN_2017_61_5_3.pdf

Осадча Л. А. Психологічні особливості впровадження та використання цифрових технологій в освітніх

процесах. Цифрові технології в освітніх і наукових процесах Іnternаtіоnаl Scіentіfіc Jоurnаl «Іnternаukа».

URL: https://www.inter-nauka

Губеладзе, І. Г., Яцишин, А. В., & Сухіх, А. С. (2021). Роль цифрових технологій у формуванні почуття

власності молодого вченого. Інформаційні технології і засоби навчання, 85(5), 304-322.

https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.4533

Petrova A., Podzygun O. (2018) Implementation of information and communication technologies in teaching a

foreign language for professional communication. Professional competency of modern specialists: means of

formation, development and improvement : monograph. Warsaw: BMT Erida Sp. z. o. o., 2018, p. 424. P. 163-177.

https://www.academia.edu/41734993/Professional_competency_of_modern_specialist_means_of_formation_de

velopment_and_improvement?pop_sutd

Дмітренко Н., Петрова А., Подзигун О. (2021). Особливості використання електронного посібника з

англійської мови для професійного спілкування майбутніх учителів математики й інформацітики. Сучасні

інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія,

досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. C. 200-

DOI: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-1-465

Тимофєєва І. Б. Упровадження цифрових технологій у підготовку молодих педагогів. Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті. Вип. 11. Т. 3. 2019. URL: http://www.innov pedagogy.od.ua/archives/2019/11/part 3/44.pdf

Gilster P. Digital Literacy. New York : Wiley, 1997. 276 p.

Спірін, О. М. (2013). Критерії та показники якості інформаційно-комунікаційних технологій

навчання. Інформаційні технології та засоби навчання , 33 (1). https://doi.org/10.33407/itlt.v33i1.788

Шахіна І. Ю., Остаповець А. С. Роль цифрових технологій у підготовці майбутнього педагога

професійного навчання. International scientific innovations in human life. The 5 th International scientific and

practical conference “International scientific innovations in human life” (November 17-19, 2021) Cognum

Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. pр. 508-512.

Assessing Educators' Digital Competence. Proposal for a European Framework for the Digital Competence of

Educators (DigCompEdu) URL: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_overview_-_english.pdf(дата звернення: 20.02/2021)

Завантаження

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 65-77. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-65-77

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>