ПІДГОТОВКA КЕРІВНИКІВ ШКІЛ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ АДАПТАЦІЄЮ ВЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Проценко Ірина Іванівна Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-79-90

Ключові слова:

керівник закладу, Нова українська школа, професійна адаптація вчителя

Анотація

В статті, на основі результатів експериментального дослідження, розроблено програму підготовки керівників закладів освіти до управління професійною адаптацією вчителів Нової української школи. З’ясовано, що ефективним елементом соціально-психологічної підготовки керівників шкіл є навчальний тренінг, що викликає зростання особистості за параметрами афективної сфери; за параметрами аксіологічної сфери; при досягненні і виявленні учасниками тренінгу певного рівня вмотивованості викликає зростання особистості за параметрами гносеологічної сфери особливим методом: підвищення значущості інформації, викликаних тренером ситуацій взаємодії учасників з проблемними ситуаціями, застосуванням спеціальних мовних конструкції, що надають емоційно підсилене усвідомлення; праксеологічній сфері – найбільш ефективно реалізується на фоні загальної активованості (афективний компонент) людини, спрямованості на саморозвиток (аксіологічний компонент), усвідомленості власних недоліків і наявність практичної інформації для здійснення особистих дій (гносеологічний компонент) шляхом ініціювання тренером ситуацій з можливістю багатократного повторення, реалізації зворотного зв’язку, позитивного підкріплення необхідних форм та значної кількості інших засобів і принципів прискореного навчання. проведення навчального тренінгу має свою специфіку, а це вносить певні корективи як до його змісту, так і принципів проведення.
Визначено, що професія керівника передбачає не просто розвиток особистісних та професійних якостей, що є двома взаємозалежними процесами. В нашому випадку особистісний розвиток є підґрунтям для професійного. Тому навчальні тренінги, окрім зазначених принципів, мають базуватися на принципі професійної спрямованості, сутність якого полягає в тому, що тільки особистість, спроможна до саморозвитку та самореалізації, здатна професійно допомагати іншим людям у подоланні їхніх проблем та кризових станів.
Крім того, застосування засобів навчальних тренінгів у процесі підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфери має на меті інтенсифікувати навчальний процес, тобто забезпечення високої якості засвоєння слухачами значного обсягу інформації за відносно короткий період, та зменшення строку формування необхідних професійних умінь без збільшення тривалості навчання.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Проценко Ірина Іванівна, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

    кандидат педагогічних наук, доцент
    Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, м. Суми, Україна

Посилання

Антонюк О. Менеджмент в освітянській сфері: концептуальні засади / Олександр Антонюк // Персонал.

– 2006. – No10. – с. 58-66.

Концепція нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mon.gov.ua/Новини

/12/05/konczepcziya.pdf.– Назва з екрана

Ничкало Н. Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції. Педагогіка і

психологія. 2008. Т. 1. С. 57–69.

Нікулочкіна О. В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі

післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2009. 278 с

Пономарьова Г. Ф. Теоретико-методологічні засади самовиховання майбутніх педагогів у процесі

модернізації вищої педагогічної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. Вип. 42. С. 139–145

Потоцька Т. Підготовка майбутніх вчителів до методичної творчості. Педагогічні науки: зб. наук. праць

Бердянс. держ. пед.. ун-ту. 2007. No 1. С. 179–184.

Семенець-Орлова І.А. Сучасні тенденції управління актуальними освітніми змінами на прикладі зарубіжного

досвіду / І.А. Семенець-Орлова // Університетські наукові записки. – 2014. - No 1 (49). - С. 219-226.

Степанець І. О. Науково-методична робота у педагогічних ВНЗ на засадах компетентнісного підходу.

Наукові записки кафедри педагогіки. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. Вип. 37. С. 329–336.

Штефан Л. А. Дистанційна освіта як форма організації навчання. Психолого-педагогічні проблеми

вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика. 2 Вип. 54. С. 92–95.

Завантаження

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ПІДГОТОВКA КЕРІВНИКІВ ШКІЛ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ АДАПТАЦІЄЮ ВЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. (2021). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 79-90. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-79-90

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають