ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОГО ДІАЛОГУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ірина Проценко

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-116-123

Ключові слова:

компетентність, професійна компетентність, Нова українська школа, вчитель Нової української школи, структурні компоненти професійної компетентності, компетенція

Анотація

У представленому дослідженні на основі аналізу філософської, педагогічнї та
психологічної наукової літератури обґрунтовано сутніст основних понять: «компетенція» –
можливiсть встановлення зв’язку мiж знаннями i ситуацiєю, «професійна компетентність» –
характеризується рівнем професійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її
мотивованими прагненнями до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, творчим і
відповідальним ставленням до справи.
Визначено, що сутність основних дефініцій залежать від змін як у педагогiчнiй практицi так і в теорії
педагогiчних систем. З҆ясовано, що формування фахової компетентності як інтегрального результату
педагогічної освіти вчителя здійснюється в умовах врaxувaння мoтивaцiйнoї сфери його
ocoбиcтocтi; caмoocвiти, виxoвaння тa caмoвиxoвaння; iндивiдуaлiзaцiї й дифeрeнцiaцiї навчання,
oптимізації змicту нaвчaльнoгo прoцecу; прoфeciйнo-oрiєнтoвaного xaрaктeру прoцecу нaвчaння;
мiжпрeдметності зв’язкiв; cтимулювaння їх пoтрeб у рoзширeнні кругoзoру тoщo. Це
загальновизнані шляxи фoрмувaння кoмпeтнeнтнocтi, що стають підґрунтям для пошуку нових
інноваційних умов для досягнення поставленої мети освіти.
Таким чином, аналiз змiсту базових понять дослiдження «компетентність», «компетентний»,
«компетенцiї» дозволив з’ясувати їх сумiснi характеристики та взаємозв’язок мiж ними. Наведенi
поняття розкриваються авторами з позицiй рiзних наукових пiдходiв до визначення їх змiсту, а саме
функцiонального та iнформацiйного. Суть репрезентована через коло функцiональних повноважень
та iнформацiю, що дозволяє особi або органу управлiння приймати обгрунтованi та виваженi
управлiнськi рiшення

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Ірина Проценко

    кандидат педагогічних наук, доцент,
    доцент кафедри педагогіки, Сумський державний педагогічний
    університет імені А.С.Макаренка,
    м. Суми, Україна

Посилання

Концепція «Нова Українська школа». URL: novashkola@mon.gov.ua. Дата останнього звернення

03.2021.

Зязюн, І. (2008) Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси. 608 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 No 1556-VII URL: zakon.rada.gov.ua›laws/1556- 18. Дата

останнього звернення 06.03.2021.

Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. Житомир. 412 с.

Полякова, О.М. (1999) Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв’язання

педагогічних задач: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 Харків. 188 с.

Тарасевич, Н.М. (2005) Стратегія поведінки вчителя у складних педагогічних ситуаціях: 6.Спецкурс.

Тексти лекцій. Полтава: ІОЦПДПУ. 119 с.

Темерівська, Т.Г. (2004) Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі

вивчення природничо-наукових дисциплін: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 197 с.

Єрмак, Н.П. (2005) Педагогічна практика як чинник професійного формування вчителя загальноосвітньої

школи. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 16. Творча особистість учителя:

проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. Київ. Вип. 3 (13). 290с.

Сергійчук, О. (2008) Професійна компетентність майбутнього вчителя. Підготовка студентів до

майбутньої професійної діяльності : науково-теорет. зб. Переяслав-Хмельницький : СКД, Вип. 1. 254 с.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОГО ДІАЛОГУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 116-123. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-116-123

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають