ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ “Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ”

Автор(и)

 • Ольга Грошовенко
 • Олеся Жовнич
 • Тетяна Коваль

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-87-95

Ключові слова:

проблемне навчання, технологія, інтегрований курс “Я досліджую світ”

Анотація

У статті акцентовано увагу на технології проблемного навчання як інновації, яка
характеризується раціональною організацією освітньої діяльності. Виняткова роль технології
проблемного навчання схарактеризована у контексті реалізації концепції Нової української школи, принципів особистісно орієнтованого, компетентнісного, інтегрованого підходів. Імплентація технології
проблемного навчання досліджена на уроках інтегрованого курсу “Я досліджую світ”.
У статті звернено увагу на тому, що в основі технології проблемного навчання – проблемна ситуація.
Проблемну ситуацію розглянуто як інструмент технології проблемного навчання, що виникає в
результаті мислительної взаємодії учня з навчальним матеріалом. Особливу увагу закцентовано на
необхідності опанування учителем прийомами створення проблемної ситуації на уроці. Проблемна
ситуація має викликати пізнавальну потребу, допомогти дитині розкрити суть процесу або явища, що
вивчається.
У результаті теоретичного пошуку зроблено висновок, що проблемна ситуація характеризується уявною
несумісністю двох чи більше інформацій. Створення проблемної ситуації – основа проблемного
навчання, що передбачає належний рівень підготовленості, зацікавленості учня в пошуку невідомого
результату.
У процесі вивчення молодшими школярами інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у дітей формуються
уявлення про навколишній світ. Уроки за інтегрованим курсом “Я досліджую світ” загалом мають
практичне спрямування. Інтегрований курс “Я досліджую світ” базується на творчій співпраці між учнем
та учителем, навчанні на ситуаціях, наближених до реального життя. Технологія проблемного навчання
у цьому контексті є актуальним інструментом формування природничих компетентностей.
Технологія проблемного навчання розглядається з позиції ефективного інструменту отримання бажаного
освітнього результату, методологічного рівня розгляду педагогічних проблем, впровадженням
системного мислення.
Концепцію проблемного навчання розглянуто як таку,що має в своїй основі підоснову розвитку, міцності
знань при їх самостійному досягненні. Технологію проблемного навчання розглянуто як педагогічну
методику, що може служити різним цілям і органічно застосовуватися в різних педагогічних технологіях.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Ольга Грошовенко

  Грошовенко Ольга Петрівна ©
  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
  м. Вінниця, Україна

 • Олеся Жовнич

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики навчання іноземних мов
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
  м. Вінниця, Україна

 • Тетяна Коваль

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін дошкільної і початкової освіти
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
  м. Вінниця, Україна

Посилання

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освіти http://dano.dp.ua/attachments/ article/303/Державний%

стандарт%20початкової%20освіти.pdf

Грошовенко О.П., Казьмірчук Н.С., Вікарчук Н.Г. Формування природничих компетентностей молодших

школярів засобами проєктної діяльності.Імідж сучасного педагога. 2021.No1 (196). С.95-101.

Закон України «Про освіту» : від 05.09.2017 No 2145-VIII Електронний ресурс.. – Режим доступу:

https://www.pedrada.com.ua/article/1484-znayomtesyazakon-ukrani-pro-svtu-2017.

Концепція початкової освіти: Проект.Початкова школа. 2016. No 1.С. 1–4.

Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ”: природнича складова : робочий зошит з

методичними матеріалами для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / авт..упор.О.П.Грошовенко,

І.А.Стахова.- 4 е вид., переробл. і допов.Вінниця, 2020.180 с .

Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції м.

Тернопіль, 20 травня 2021 р... Тернопіль : ЗУНУ, 2021. 357 с.

Грошовенко О.П., Пахальчук Н.О., Стахова І.А. Технології формування природничо-екологічної

компетентності молодших школярів / International scientific and practical conference «Pedagogy and

Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27,

Vol. 1. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». 232 pages;

Стахова І.А., Грошовенко О.П. Формування готовності майбутніх учителів до природоохоронної роботи в

початковій школі : методичні рекомендації. Вінниця: ФОП “Корзун”.52 с.

Грошовенко О.П., Казьмірчук Н.С., Вікарчук Н.Г. Формування природничих компетентностей молодших

школярів засобами проєктної діяльності.Імідж сучасного педагога. 2021.No1 (196). С.95-101.

Нова українська школа: порадник для вчителя /під заг. ред. Бібік Н.М.К.«Літера ЛТД», 2018.160 с.

Комунікація в Інтернет-просторі: психологічний аспект / Н. І. Лазаренко, А. М. Коломієць, О. М.

Паламарчук. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 65, No 3.С. 249-261.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів пед. фак. К.: Абрис, 1997.416 с.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ “Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ”. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 87-95. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-87-95

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають