ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

 • Рогульська Оксана Олександрівна Хмельницький національний університет, м. Хмельницький Україна
 • Тарасова Ольга Володимирівна Хмельницький національний університет, м. Хмельницький Україна
 • Іконнікова Марина Валеріївна Хмельницький національний університет, м. Хмельницький Україна
 • Жовнич Олеся Володимирівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-196-205

Ключові слова:

організаційно-педагогічні умови;, майбутні учителі іноземних мов;, інформаційно освітнє середовище;, заклади вищої освіти.

Анотація

Інтерес до професії та її опанування можна легко реалізувати, використавши належні організаційно-педагогічні умови для підготовки студентів. Відтак, у статті визначено та теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови (підвищення мотивації до професійної діяльності та формування професійних ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів іноземних мов через використання інтерактивних технологій; використання особистісно орієнтованих технологій у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов; впровадження різних видів практики та позааудиторної роботи для набуття досвіду майбутньої професійної діяльності; створення та підтримка освітньо-креативного середовища для формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійної діяльності; розвиток професійної рефлексії в майбутніх учителів іноземних мов) підготовки майбутніх учителів іноземних мов до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. З’ясовано, що організаційно-педагогічні умови дадуть змогу вдосконалити навчально-виховний процес, створити такий механізм мисленнєвої діяльності студентів, який сприятиме накопиченню знань і життєвого досвіду, а також допоможуть підтримувати інтелектуальні зусилля студентів, стимулювати пізнавальну активність. Визначені організаційно-педагогічні умови посилюватимуть мотивацію студентів до навчання, виховуватимуть в них внутрішні пізнавальні, усвідомлені мотиви, що впливатимуть в майбутньому на професійну діяльність майбутнього фахівця. Констатовано, що лише комплексна реалізація обґрунтованих організаційно-педагогічних умов сприяє успішній професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Зауважимо, що всі організаційно-педагогічні умови функціюють у системі та взаємозумовлюють одна іншу.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Рогульська Оксана Олександрівна, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький Україна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання
  Хмельницький національний університет, м. Хмельницький Україна

 • Тарасова Ольга Володимирівна, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький Україна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання
  Хмельницький національний університет, м. Хмельницький Україна

 • Іконнікова Марина Валеріївна, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький Україна

  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов
  Хмельницький національний університет, м. Хмельницький Україна

 • Жовнич Олеся Володимирівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Мельник Н. І. Організаційно-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної

освіти в країнах Західної Європи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. No 4

(48). С. 87–97.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (уклад. і гол. ред. В. Бусел). Київ; Ірпінь: ВТФ

«Перун», 2004. 1736 с.

Вдовичин Т. Я. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов для забезпечення навчального процесу

майбутніх бакалаврів інформатики. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&%20IMAGE_FILE_DOWN

LOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2012_5_37.pdf (дата звернення: 15.02.2020).

Психологічна енциклопедія. Київ: Академвидав, 2006. 424 с.

Полонский В. Словарь по образованию и педагогике. М.: Высшая школа, 2004. 512 с.

Голубова Г. В. Педагогічні умови реалізації інтегративного підходу до роботи з педагогічно

обдарованими майбутніми вчителями. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C

COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/N

chnpu_016_2012_15_26.pdf (дата звернення: 06.03.2020).

Мельничук С. Г. Формування естетичної культури майбутніх вчителів (історико-педагогічний аспект,

– 1970 роки). Київ: Наукова думка, 1995. 198 с.

Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: навч. посіб. Київ: Україна, 1998. 343 с.

Зубко А. М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення

кваліфікації педагогічних кадрів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Центральний ін-т

післядипломної педагогічної освіти АПН України. Київ, 2002. 22 с.

Вдовичин Т. Я. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов для забезпечення навчального процесу

майбутніх бакалаврів інформатики. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv /cgiirbis_64.exe?

C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&%20IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=

PDF/Mir_2012_5_37.pdf (дата звернення: 21.02.2020).

Пометун О. І., Побірченко Н. С., Коберник Г. І., Комар О. А., Торчинська Т. А. Інтерактивні технології:

теорія та методика: посіб. Умань; Київ, 2008. 95 c.

Лук’яненко В. В. Формування мотивації навчання студентів технічних спеціальностей на заняттях з

англійської мови. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1164 (дата звернення: 15.02.2020).

Шурин О. Педагогічні аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу при підготовці майбутніх

учителів технологій. Наукові записки. Серія: педагогіка. 2017. No 2. С. 109–115.

Рогульська О. О. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах

інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти: автореф. дис. ... док. пед. наук: 13.00.04 /

Хмельницький : ХНУ, 2020. 43 с.

Підгурська В. Ю. Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителя-

класовода. Вісник Житомирського державного університету. Вип. 68. Педагогічні науки. С. 3–8.

Завантаження

Опубліковано

2021-02-11

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. (2021). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 196-205. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-196-205

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають