ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ SOFT SKILLS: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Автор(и)

 • Олена Демченко Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
 • Наталя Казьмірчук Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
 • Олеся Жовнич Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
 • Інна Стахова Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-64-181-192

Ключові слова:

європейський досвід, soft skills, вчитель початкової школи, готовність майбутніх вчителів, студенти закладу вищої освіти, молодші школярі, театралізована діяльність, міжнародний проєкт

Анотація

У статті обґрунтовано важливість упровадження європейського досвіду в підготовку
майбутніх педагогів в українських закладах вищої освіти. Розкрито особливості підготовки
майбутніх учителів до реалізації театралізованої діяльності в роботі з дітьми, закцентовано увагу
на соціально-виховній цінності театру для розвитку загальних і спеціальних здібностей дітей.
Виокремлено функції, які реалізує театралізована діяльність у процесі розвитку soft skills дітей
молодшого шкільного віку. У статті наголошено на різних формах і видах театралізованої
діяльності та способах їхньої організації з дітьми (від створення театрального персонажа чи
конкретного образу до його інтерпретації та показу на глядацькій сцені).
Мета публікації полягає у презентації напрямів реалізації проєкту Erasmus+ Жан Моне модуль
“EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theater
activities in teacher training” (620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE), спрямованого на
вдосконалення підготовки майбутніх вчителів до розвитку soft skills дітей засобами
театралізованої діяльності.
У ході дослідження представлено результати діагностики вчителів початкової школи, щодо
використання театралізованої діяльності у власній педагогічній практиці, а також результати
моніторингу обізнаності майбутніх вчителів початкової школи з теоретико-методичними засадами
використання театралізованої діяльності як засобу розвитку soft skills у дітей молодшого
шкільного віку та їх рівня готовності до організації театралізованої діяльності з дітьми.
Продемонстровано досвід викладачів українських педагогічних університетів з упровадження
європейських інноваційних технологій і практик на лекційних і практичних заняттях. У статті
розкрито зміст підготовки студентів до використання європейського досвіду організації
театральної діяльності у вихованні дітей, запропоновано методичні рекомендації.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Олена Демченко, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної і початкової освіти
  імені Валентини Волошиної,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 • Наталя Казьмірчук, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 • Олеся Жовнич, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 • Інна Стахова, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

  доктор філософії (PhD), старший викладач кафедри початкової освіти,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Посилання

Казьмірчук, Н. С., Жовнич, О. В. & Стахова І. А. (2020). Театр природи як засіб формування soft skills в

учнів початкових класів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені

Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 61. С. 23‒30.

Гуревич, Р.С. (2017). Проблеми вищої освіти в Німеччині: погляд із середини. Сучасні інформаційні

технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,

проблеми: Зб. наук. пр. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер». Вип. 49. С. 5-8.

Ничкало Н. (2020). Наукове забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні: Наукова доповідь на

загальних зборах НАПН України 20 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук

України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-1-1

Лазаренко, Н. (2019). Професійна підготовка вчителів у педагогічних університетах України в умовах

євроінтеграції : монографія. Вінниця. 389 с.

Демченко, О. (2021). Європейські орієнтири у підготовці майбутніх педагогів до використання театру в

соціально-виховній роботі. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті

наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної

Інтернет-конференції. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля. Вип. 10. С.467-471.

Коломієць, А. М. (2016). Формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів.

Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Педагогічні науки. № 3. С. 3–6.

Савченко, О. (2004). Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з

освітньої політики. К., К.І.С. С.34-46.

Demchenko, О., Stakhova, I., Davydova, M., Larina, I., Lymar Y. & Strilets S. (2021). Preparation of Future

Teachers for the Development of Giftedness of Preschool and Primary School Children by Means of Dramatization. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II. May 28-29. р.165-177.

Деркач, О.О. (2009). Реалізація виховного потенціалу арт-педагогіки в умовах навчально-виховного

процесу початкової школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені

М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць. Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. Вип. 8 (13). С.155-159.

Гишка, Н. (2008). Формування загально навчальних умінь та навичок в учнів початкових класів [Електронний ресурс]: - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/formuvannya-zagalnonavchalnihumin-ta navichok-v-uchniv-pochatkovih-klasiv

Барановська, І.Г. (2015). Театр ляльок в початковій школі. Вінниця, 170 с.

Mozgalova, N.G., Baranovska, I.G., Hlazunova, I.K., Mikhalishen, A.V., & Kazmirchuk,N.S. (2021). Methodological foundations of soft skills of musical art teachers in pedagogical institutions of higher education. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 317-327. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1355

Kazmirchuk Natalia, Baranovska Iryna, Mozgalova Nataliia, Shcholokova Olga, Podorozhnyi Vadym

Methodological aspects of teacher training for theatrical activities with pupils. Society. Integration. Education.

Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 28th-29th, 2021.

Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2021, p. 810.

Олійник, О. (2017). Театрально-ігрова діяльність в умовах дошкільного навчального закладу: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський. 163 с.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ SOFT SKILLS: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 181-192. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-64-181-192

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>