ПРІОРИТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

  • Жовнич Олеся Володимирівна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-68-50-59

Ключові слова:

вчитель початкових класів, життєві навички, м’які навички, педагогічна освіта, успішна життєдіяльність

Анотація

У статті на основі аналізу досліджень європейських науковців з’ясовано, що пріоритетним напрямом розвитку сучасної освіти є формування в учнів життєвих навичок. У Європі визнано, що є лише один дієвий спосіб підготувати дитину до успішного дорослого життя: навчити адаптуватися до будь-яких змін, які відбуваються нині та чекають її в майбутньому. Життєві навички допомагають підготувати молодих людей до життя після закінчення навчання та надають можливість успішно розвиватись у всіх сферах життя. Більшість українських дослідників надають перевагу формуванню, так званих, м’яких навичок, до яких відносять ті, що пов’язані з комунікацією та налагодженням людських взаємин (спілкування, робота в команді, лідерство, здатність попереджувати та розв’язувати конфлікти тощо). Спільним висновком європейських науковців є те, що основна роль учителя початкових класів полягає в тому, щоб формувати в учнів життєві навички та соціальні здібності для забезпечення оптимального результату соціального, емоційного, інтелектуального, фізичного та морального розвитку дітей. У країнах Європи важливими факторами для формування життєвих навичок з самого раннього віку визнані сім’я та заклади освіти. Учитель початкових класів відіграє важливу роль у вихованні в своїх учнів хороших звичок. Тому вчителі початкових класів зобов’язані бути прикладом для наслідування. Тому основною метою професійної підготовки вчителів початкових класів є формування їхньої готовності до розвитку життєвих навичок в учнів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Жовнич Олеся Володимирівна

    кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Коломієць А. М., Лазаренко Н. І. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти.

Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені

К. Д. Ушинського. 2016. Випуск 3(110). Серія : Педагогіка. Одеса : ПНПУ, 2016. С.47-52.

Лазаренко Н. І. Тенденції професійної підготовки вчителів у педагогічних університетах України в

умовах євроінтеграції.: дис. … доктора пед. наук : спец.. 13.00.04 – "Теорія і методика професійної

освіти"; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна, НАПН України.

Київ 2020. 571 с.

Lazarenko N., Kolomiets A., Hromov Y. Foreign internships of the universities pedagogical staff: opportuni-ties

and perspectives. UNESCO Chair Journal LIFELONG PROFESSIONAL EDUCATION in the XXI

CENTURY, 2020. (1), P.45-52.

Dede C. Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellanca, R. Brandt (Eds.), 21st century skills.

Р. 51–76.

Zhao Y. Preparing globally competent teachers: A new imperative for teacher education. Journal of Teacher

Education, 2010. 61(5), P. 422–431.

UNESCO. Education for sustainable development. Sourcebook. Learning & training tools. N°4 - 2012. URL:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216383.locale=en

OECD. (2019). The Future of Education and Skills 2030. OECD Publishing. URL:

http://www.oecd.org/education/2030/oecd-education-2030-position-paper.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. The Future of Education and Skills: Education

; Secretary-General: Paris, France, 2018; URL: https://www.oecd.org/ education/2030/ E2030%

Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

Концепція Нової Української школи. URL: https://mon.gov.ua/ storage/ app/ media/ zagalna%

serednya/novaukrainska-shkola

Ahmad S., Ameen K., Ullah M. Needed Soft Skills and their Status: Self-perceptions of University Information

Professionals. Pakistan Journal of Information Management & Libraries. 2016, Vol. 18 Issue 2, Р.75-90.

Ediger M. Soft skills and the science curriculum. Education. 2017, Vol. 137. Issue 3, Р.281-282.

Price D., Magy R. Filling the soft skills gap. COABE Journal: The Resource for Adult Education. 2021, Vol. 10

Issue 1, Р.90-107.

Гончарова О. К. Соціальні навички учнів початкової школи як предмет педагогічного дослідження.

Академічні студії. Серія «Педагогіка», Вип. 1, 2022. С.103-108.

Колмикова О. Формування соціальної компетентності учнів початкової школи у позаурочний час.

Таврійський вісник освіти, 2016, № 3 (55). С.89-94.

Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Принципи освіти на основі розвитку життєвих навичок у

курсі «Я досліджую світ»: К.: «Алатон», 2018. 33 с.

Наход С. А. Значущість «Soft skills» для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних

професій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5:

Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. № 63. С. 131–135.

Бахмут Н. Розвитк soft skills здобувачів початкової освіти в умовах інклюзії. Вісник Черкаського

національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки». 2022. №1,

С. 144–152.

Demchenko O., Kazmirchuk N., Zhovnych O., Stakhova I., Podorozhnyi V., Baranovska I. Preparing students

for the use of theater activities for children's development soft skills: european context. Society. Integration.

Education. 2022. Р.31-46.

Karuk, І., Kolesnik, К., Kryvosheya, T., Prysiazhniuk, L., Shykyrynska, O., Vyshkivska, V., Komarivska, N.

The development of cooperation skills of senior preschoolers in the experimentation process. Society.

Integration. Education, 2022. I, 404-414.

Коваль К. О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування.

Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. No 2. С. 162–167.

Пирожок Г. Ю. Формування ключових soft skills у студентів педагогічного коледжу. Збірник наукових

праць «Педагогічні науки». 2022. Вип. 98. с. 48–53.

Пирожок Г. Ю. Значущість soft skills для формування особистості здобувача передвищої освіти в умовах

військового стану. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Вип.100. 2022. с.28-33.

Полякова І., Корсікова К. Soft Skills: універсальні навички на уроках української мови й читання в

початковій школі. Acta Paedagogica Volynienses, 2021. (3), 120–125.

Казьмірчук Н. С., Жовнич О. В., Cтахова І. А. Театр природи як засіб формування soft skills в учнів

початкових класів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла

Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія., 2020. С. 23-30.

Braiilko Yu., Palekha O., Rudych O. Рrimary school teachers’ soft skills development while teachingphilological

disciplines. Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2022. Issue 25. Р.94-104.

Sternberg R. J. The theory of successful intelligence. In R J. Sternberg & S. B. Kaufman (Eds.), Cambridge

handbook of intelligence. 2011. Р.504-527.

Feraco T., Resnati D., Fregonese D., Spoto A., Meneghetti C. Soft Skills and Extracurricular Activities Sustain

Motivation and Self-Regulated Learning at School. Journal of Experimental Education. 2022, Vol. 90 Issue 3,

Р.550-569.

Chamorro‐Premuzic T., Arteche A., Bremner A., Greven C., Furnham A. Soft skills in higher education:

importance and improvement ratings as a function of individual differences and academic performance.

Educational Psychology. 2010, Vol. 30 Issue 2, Р.221-241.

Matteson M., Anderson L., Boyden C. «Soft Skills»: A Phrase in Search of Meaning. Libraries & the

Academy. 2016, Vol. 16 Issue 1, Р.71-88.

Dimitrova K. Formation of soft skills in preschool and primary school age - an important factor for success in a

globalizing world. Knowledge International Journal. 2018. 28(3). P.909-914.

Heyder A., Steinmayr R., Cimpian A. Reflecting on their mission increases preservice teachers’ growth

mindsets. Learning and Instruction. 2023. Volume 86, 101770.

Rissanen I., Kuusisto E., Tuominen M., Tirri K. In search of a growth mindset pedagogy: A case study of one

teacher's classroom practices in a Finnish elementary school. Teaching and Teacher Education. 2019.

Volume 77, P. 204-213.

Zhang Q., Lin S., Liu J., Zhang J. Role of College Environment on Students' Soft Skills: Achievement Goal

Structure. College Teaching. 2022, Vol. 70 Issue 4, Р.422-432.

Taylor I. The arts breathe new life into teaching a vital skill. TES: Magazine. 7/20/2018, Issue 5309, Р.34-34.

Tang K. N., Hashimah M. Y., Hashimah H. Soft Skills Integration in Teaching Professional Training : Novice

Teachers Perspectives. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015. 186, Р.835-840.

Namakshi N., Warshauer H., Strickland S., McMahon L. Investigating preservice teachers' assessment skills:

Relating aspects of teacher noticing and content knowledge for assessing student thinking in written work.

School Science & Mathematics. 2022, Vol. 122. Issue 3. P.142-154.

Romo-Escudero F., LoCasale-Crouch J., Hamre B. Early childhood teachers' noticing skills in the context of an

intervention: supporting teachers to effectively reflect on practice. Teacher Development. 2022, Vol. 26. Issue 5.

P.683-705.

Lombardi L., Mednick F., De Backer F., Lombaerts, K. Fostering Critical Thinking across the Primary School’s

Curriculum in the European Schools System. Education Science. 2021, 11, Р.505.

Khasanzyanova A. How volunteering helps students to develop soft skills. International Review of Education /

Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. 2017, Vol. 63 Issue 3, Р.363-379.

Завантаження

Опубліковано

2023-07-25

Як цитувати

ПРІОРИТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 68, 50-59. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-68-50-59

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають