СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

Автор(и)

  • Жовнич Олеся Володимирівна Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Ключові слова:

формування компетентності, система вправ, професійна орієнтованість, англомовне писемне спілкування, майбутні журналісти

Анотація

Стаття присвячена методичним особливостям розроблення системи вправ для професійно орієнтованого
навчання студентів-журналістів англомовного писемного спілкування засобами блог-технологій. З метою оптимального
формування компетентності професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів система
вправ із їх навчання англомовного писемного спілкування має реалізувати вихідні теоретико-методологічні основи, визначені
методичні засади, врахувати проблеми, умови і результати навчальної діяльності. На думку автора, ця система містить
необхідні для майбутніх журналістів комплексні вправи-модулі умовнокомунікативного, комунікативного, рецептивно-
репродуктивного, творчо-продуктивного характеру, спрямовані на написання нарису, замітки, репортажу, газетної та
журнальної статті, рецензії, огляду, коментарів, інтерв’ю, відкритого листа. Запропоновані вправи є взаємопов’язаними,
лінгвістично та стилістично спрямованими, різножанровими, скерованими на стимулювання професійно орієнтованої
мовленнєвої навчальної діяльності студентів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Жовнич Олеся Володимирівна, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

    аспірант кафедри англійської філології Вінницького державного
    педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Посилання

Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе : проблемы и перспективы / Инесса Львовна Бим. — М. : Просвещение, 1988. — 256 с.

Гальченко О. Ю. Модель навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах / О. Ю. Гальченко // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. — 2013. — Вип. 22. — С. 72-79.

Гаращук К. В. Особливості навчання писемного мовлення учнів середнього ступеня загальноосвітньої школи / К. В. Гаращук, Л. А. Гаращук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 19. — С. 83-86.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ірина Павлівна Задорожна. — К., 2012. — 770 с.

Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. — СПб. : Русско-Балтийский информ. центр «Блиц», Cambridge University Press, 2001. — 224 с.

Крівчикова Г. Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крівчикова Галина Федорівна. — К., 2005. — 205 с.

Ленюк Н. М. Формування німецькомовної компетенції студентів технічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ленюк Наталя Михайлівна. — Херсон, 2014. — 225 с.

Мартынова А. Г. Обучение академическому письменному дискурсу в жанре экспозиторного эссе (на материале старших курсов языкового вуза) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мартынова Анна Геннадьевна. — Омск, 2006. — 207 с.

Методика навчання англійської мови в середній школі : посібник-практикум для студ. вищ. навч. закладів /

О. Є. Мисечко ; Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. І. Я. Франка. — Житомир : Полісся, 2002. — 256 с.

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. лінгв. ун-тів і фак. ін. мов вищ.навч. закладів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ під загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. — К. : Ленвіт, 2013. — 590 с.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник / кол. авторів під керівн.

С. Ю. Ніколаєвої. — вид. 2-е, випр. і перероб. — К. : Ленвіт, 2002. — 328 с.

Москалець О. О. Навчання студентів-філологів письма англійською мовою з використанням комп’ютерних технологій: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Москалець Олена Олександрівна. — К., 2009. — 268 с.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Ніна Костянтинівна Скляренко // Іноземні мови. — 1999. — No 3. — С. 3-7.

Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе : учебное пособие для студентов пед. ин-тов / С. Ф. Шатилов. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 1986. — 223 с.

Hedge T. Writing / T. Hedge. — Oxford : Oxford University Press, 1988. — 166 p.

Завантаження

Опубліковано

2017-03-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4

Як цитувати

СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ. (2017). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 48, 110-114. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2996

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають