ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ АПСАЙКЛІНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-130-14

Ключові слова:

апсайклінг, вчитель трудового навчання та технологій, еко-сумки, організаційнопедагогічні умови, проєкт, соціальні мережі, фахові компетентності

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування фахових компетентностей майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами технології апсайклінгу у процесі проєктування еко-сумок. Проєктна діяльність спрямовується на розвиток критичного мислення, відображує педагогічний процес як систему, що спирається на теорії загальнолюдських цінностей, гуманізації, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету суб’єкт-суб’єктних відносин, і є ефективною у формуванні особистості майбутніх учителів. Визначено основні риси процесу проєктування еко-сумок з використанням технології апсайклінгу – міждисциплінарність, комунікативність і динамічність через використання інформаційних сервісів соціальних мереж, екологічність за умов переробки вторинної сировини; творча проєктна й практична діяльність. Приймалася робоча гіпотеза про те, що фахові компетентності й творчі здібності майбутнього вчителя трудового навчання та технологій формуються за певних організаційно-педагогічних умов проєктної діяльності з апсайклінгу, а саме: структурування проєкту та етапів проєктної діяльності; визначення навчальних і виховних цілей і завдань; реалізація інтегрованої програми технологічної діяльності; розробка критеріальної основи для визначення рівнів навчальних досягнень здобувачів освіти з виконання проєктів еко-сумок; розвиток інформаційно-предметного та матеріальнотехнічного забезпечення освітнього процесу; моделювання систем міжпредметних зв’язків технологій з природничо-математичними та графічними знаннями; співпраця викладачів предметів циклів загальної та професійної підготовки щодо змістового наповнення, організації навчання, вдосконалення навчально-методичного й програмного забезпечення навчання технологій обробки вторинної сировини. У дослідженні проблеми використано методи теоретичного й емпіричного дослідження: аналізу й синтезу для з’ясування основних понять і категорій фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій; вивчення психолого-педагогічної та науково-методичної літератури й передового педагогічного досвіду з проблем навчання технологій у закладах вищої освіти; виокремлення закономірностей і формулювання висновків із досліджуваної проблеми. Педагогічний експеримент з трьох етапів проводився у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (Україна) (2020-2023 рр.): констатувальний експеримент - попередній зріз знань (визначались рівні сформованих фахових компетентностей майбутніх учителів); формувальний експеримент - організація навчання технологій виготовлення еко-сумок методом апсайклінгу із залученням інформаційних масивів соціальної мережі Pinterest та формулювання організаційно-педагогічних умов проєктної діяльності); контрольноузагальнювальний етап – аналіз, оброблення результатів дослідження з використанням статистичних методів, формулювання теоретико-експериментальних висновків й рекомендацій.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Шимкова Ірина Вікторівна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Марущак Оксана Василівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Цвілик Світлана Дмитрівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Глуханюк Віталій Миколайович

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Гаркушевський Володимир Савич

  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Концепція “Нова Українська школа”. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf (дата звернення: 10.09.2023)

Цвілик С. Д., Шимкова І. В., Педоренко Е.Ю., Ткачук Н.І. Методика застосування технологій вторинної переробки сировини в навчанні учнів закладів професійної освіти. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Pp. 394-401. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnayanauchno-prakticheskayakonferentsiya-modern-scientific-research-achievementsinnovations-and-development-prospects-22-24-maya2022-goda-berlin- germaniyaarhiv/

Шимкова І.В., Цвілик С.Д., Гаркушевський В.С. Модернізація професійної і технологічної підготовки майбутніх педагогів у контексті розвитку STEAM-освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2019. Вип. 1(19). С. 152-159.

Шулікін Д. SТEM-освіта: готувати до інновацій. Освіта України (офіційне видання Міністерства освіти і науки України). 2015. № 26 (1437), С. 8-9. URL: http://lib.pedpresa.ua/wp-content/uploads/2015/08/26- 2015_osvita_ukr-inet.pdf

Стешенко В.В., Кільдеров Д.Е. Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. праць. К. : Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2017. Вип. 8. С. 99-105

Гедзик А.М. та ін. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів технологій: колективна моногр. Умань: Видавець «Социнський М. М.», 2017. 280 с.

Сидоренко В. Сутнісні характеристики професійної компетентності. Трудова підготовка в закладах освіти. 2010. № 5. С. 3-7

Ткачук С.І. Теорія і методика підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури: автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Київ, 2012. 38 с., С. 10

Державний стандарт повної загальної середньої освіти. Постанова КМУ №898 від 30.09.2020 р. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ (дата звернення: 11.09.2023)

Сухомлинський В. О. Розумове виховання і освіта підлітка. К. : Радянська школа, 1977. Т. 3.

Психологічна енциклопедія. Автор-упорядник О. Степанов. К.: Академвидав, 2006. 424 с.

Кремень В. Г. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації. Педагогіка і психологія. 2008. №2 (59). С. 5–14.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум, 2006. 346 с., с. 107

Творча особистість – головна мета виховання. Освіта. UA: освітній портал. URL: http://osvita.ua/school/method /upbring/1476/ (дата звернення: 11.09.2023)

Коптіла Ю.М. Розвиток творчої особистості учня в сучасному освітньому просторі закладу загальної середньої освіти URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5810 (дата звернення: 11.09.2023)

Чупріна Н.В., Сусук М.Б. Апсайклінг та його визначення як напряму екодизайну в сучасній індустрії моди. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2014. № 3. С. 38-41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_3_11

Beth Gardiner (2010). Upcycling Evolves From Recycling. Energy & Environment. URL: https://www.nytimes.com/2010/11/04/business/energy-environment/04iht-rbogup.html (дата звернення: 10.09.2023)

Max McMurdo (2017). The upside to upcycling. Environment Journal. URL: https://environmentjournal.online/articles/the-upside-to-upcycling/ (дата звернення: 10.09.2023)

Воловик П.М. Теорія ймовірностей і математична статистика в педагогіці. Київ: Радянська школа, 1969. 120 с.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ АПСАЙКЛІНГУ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 130-147. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-130-14

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>