ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Автор(и)

 • Бойчук Віталій Миколайович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
 • Уманець Володимир Олександрович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
 • Бойчук Оксана Юхимівна Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-57-140-146

Ключові слова:

інноваційні технології, інноваційне навчання, електронне навчання, мобільне навчання, «перевернуте» навчання, змішане навчання

Анотація

У статті розкрито зміст понять «технологія», «педагогічна технологія», «інновація», «інноваційне навчання»; проаналізовано сучасні інноваційні педагогічні технології підготовки кваліфікованих робітників у закладі професійної (професійно-технічної) освіти сфери послуг. Розглянуто питання організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в реаліях інноваційного підходу та впровадження сучасних систем дистанційного навчання, потреба в яких суттєво зросла через світову пандемію та значні обмеження для здобувачів освіти.
Нині розроблено значну кількість технологій навчання, використання традиційних і впровадження нових (інноваційних) технологій навчання протікає стихійно. Це спонукає науковців та практиків до теоретичного та практичного узагальнення, аналізу, класифікації та вибору серед них оптимальних. Особливістю сучасних інноваційних процесів у професійній (професійно-технічній) освіті є їх технологізація – неухильне дотримання змісту й послідовності етапів упровадження нововведень У цьому контексті доцільними для використання вважаємо такі інноваційні технології: електронне навчання (e-learning), мобільне навчання (m-learning), «перевернуте» навчання (flipped learning), змішане навчання (blended-learning) - що використовуватимуся в поєднанні з інтерактивним, особистісно зорієнтованим навчанням на основі інтегрованого підходу.
Впровадження таких методів та засобів надає змогу обмежити «фізичну присутність» майбутніх кваліфікованих робітників, зокрема, сфери послуг, цифровізувати освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підвищити якість надання освітніх послуг.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Бойчук Віталій Миколайович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

  доктор педагогічних наук, професор,
  професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Уманець Володимир Олександрович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Бойчук Оксана Юхимівна, Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну

  викладач української мови та літератури
  ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Барабась Д. Освітні інновації та їх імплементація в Україні / Д. Барабась, Д. Джафаров, І. Шпак //

Науковий вісник Одеського національного економічного університету.. - 2016. - No 3. - С. 35-54. - Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_3_5.

Вакуленко В.М. Види інновацій в освіті та їх класифікація/ В. М. Вакуленко // Вісник Національної

академії Державної прикордонної служби України. – 2010. – Вип. 4. Електронний ресурс. – Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vnadps_2010_4_4.pdf

Великий тлумачний словник сучасної українсь- кої мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел.– К.; Ірпінь:

ВТФ «Перун», 2003.– 1440 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник. 2-ге вид., допов. Київ, Академвидав. –

– 352 с. 4.

Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник

науково-методичних праць / за заг. ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014.

– С. 12-28.

Коменский Я. А. Пансофическая школа, то есть школа всеобщей мудpости / Я. А. Коменский // Избp.

пед. сочинения: В 2-х т.– М.: Педагогика, 1982.– Т.2.– С. 44–98.

Мельникова О.В. Інновації у вищій освіті як чинник формування національної економіки знань /

О.В. Мельникова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету

імені Г.С. Сковороди «Економіка», 2014. – Вип. 14. – С. 16-27.

Захарченко С. М. Технології комп’ютерного тестування знань Електронний ресурс. / С. М. Захарченко,

А. Ю. Ковальчук // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24

березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу :

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2581

Straus, William, Hove, Neil (1991) Generations : the history of America’s future. 1584 to 2069. New York :

Perennial, – 544 р.

Бойчук В. М., Уманець В.О. Застосування електронних освітніх ресурсів як інноваційний чинник

удосконалення підготовки майбутніх педагогів. Молодь і ринок, 2019, 5 (172).

Завантаження

Опубліковано

2020-11-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ. (2020). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 140-146. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-57-140-146

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>