РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ ВУМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-155-175

Ключові слова:

змішане навчання, очне навчання, кооперація, цифрові інформаційнокомунікаційні технології, онлайн і офлайн навчання

Анотація

В статті показані шляхи здійснення змішаного навчання в педагогічних закладах вищої освіти (ЗВО) з метою підготовки вчителів до роботи в сучасних закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Конкретизуються визначення таких понять, як «традиційне», «дистанційне» та «змішане» навчання. Оскільки змішане навчання є поєднанням традиційних форм навчання (очного та заочного) з електронними (онлайн і офлайн), то наведено головні цифрові освітні ресурси, що можна застосовувати в освітньому процесі: електронні підручники, електронні навчальні посібники, віртуальні лабораторії, мультимедіа ресурси, системи електронного опитування, контролю й оцінювання. У цій статті розглянуті особливості організації освітнього процесу з використанням технологій змішаного навчання. Уточнене поняття змішаного навчання, що розглянуте як оптимальне середовище для розвитку компетентності, кооперації та співробітництва в майбутніх учителів у групових проєктах за умов традиційного та дистанційного навчання. Змішане навчання визнається певним форматом освіти, до якого віднесено очне та дистанційне навчання, що, в свою чергу, може бути синхронним і асинхронним.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Гуревич Роман Семенович

  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Коношевський Леонід Леонідович

  кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Коношевський Олег Леонідович

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри алгебри і методики викладання математики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Костенко Наталія Іванівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних технологій, Вінницький торговельно-економічний інститут Університету «Україна», м. Вінниця, Україна

 • Слободянюк Алла Анатоліївна

  старший викладач кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Посилання

Биков В. Ю., Спірін О. М., Пінчук О. П. Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 2017. URL: http://lib.iitta.gov.ua. (дата звернення: 16.06.2023).

Гаврик І. В. Теоретико–методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності : дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Харків, 2006. 475 с.

Гаврилова Н. Б., Кириченко Л. М., Гузєва В. В. Визначення суті інтерактивного навчання та можливості використання у формуванні професійних компетенцій у майбутніх фармацевтів. Шляхи удосконалення підготовки фармацевтів: матер. всеукр. дистанційної наук.-метод. конференції педагогічних працівників закладів вищої освіти, 22 квітня 2019 р. / ред. кол.: Т. С. Прокопенко та ін. Харків: Коледж НФаУ, 2019. С. 30–34.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Бойчук В. М., Гордійчук Г. Б., Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л., Опушко Н. Р., Шестопал О. В. Підготовка майбутніх учителів в освітньо-інформаційному середовищі закладів вищої освіти засобами інформаційнокомунікаційних технологій : монографія ; за ред. академіка НАПН України Р. С. Гуревича. Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2019. 564 с.

Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія ; За заг. редакцією Єфремової Г. Л. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 444 с.

Кравченко Т. В., Заворотна О. І. Сутнісні характеристики інтерактиву як методу навчання. Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей ; за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд.: Волинець К. І., Ващенко О. М., Кравченко Т. В. Хмельницький: ХмЦНП, 2013. С. 60–69. 7. Кухаренко В. М. Змішане навчання. Вебінар. URL: http://www.wiziq.com/onlineclass/2190095-intel-blended. (дата звернення: 17.04.2023).

Линенко А. Ф. Теорія і практика формування готовності студентів педагогічних вузів до професійної діятельності: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.04. ; Ін-т пед.-ки АПН України. Київ, 1996. 378 с.

Малихін О. В., Ковальчук В. І., Арістова Н. О., Попов Р. А., Гриценко І. С. Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти в Україні та країнах ЄС: монографія. Київ: НУБіП України, 2017. 388 с.

Мізюк Б. М., Миронов Ю. Б. Інтерактивний підхід до підготовки фахівців сфери туризму. Освітня аналітика України. 2022. №5(21). С. 80–91.

Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо впровадження змішаного навчання в закладах фахової передвищої та вищої освіти від 24.06.2020 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishane navchannia-bookletspreads-2.pdf. (дата звернення: 10.04.2023).

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: (Моделювання цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти) : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 5 березня 2020 р.) ; за заг.ред. О. В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2020. 117 с.

B. Collis. Flexible learning in a digital world: experiences and expectations. Betty Collis, Jef Moonen. London : Kogan Page Limited, 2001. 231 p.

M. B. Horn, H. Staker. Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools.San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2015. 304 p.

S. Moebs & S. Weibelzahl. Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises – Outline of a Delphi Study. Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs held in conjuction with the 1stEuropean Conference on Technology Enhancing Learning Crete. Greece, 2006. pp. 1–6.

G. Ottestad, M. Kelentrić/ Professional Digital Competence in Teacher Education. Nordic Journal of Digital Literacy. 2014. Vol. 9. № 4. P. 243–249.

O. P. Pinchuk etal. Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of students. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), KryvyiRih, Ukraine, December 21, 2018. – CEUR Workshop Proceedings, 2019. – №. 2433. – С. 90–101.

C. A. Twigg. Improving Learning and Reducing Costs: New Models for Online Learning. EDUCAUSE Review. 2003.Vol.38 (5).P. 29–38.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ ВУМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 155-175. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-155-175

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>