Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 17 / Редкол.:  І.А. Зязюн (голова) та ін. − Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 493 с.

Опубліковано: 2018-07-12

Весь випуск